Social :

ประกาศจาก...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562

24 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศจาก...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว(คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 21 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


 

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ
15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (คนพิการ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาข่าวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ใบสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy