Social :

เสนอที่ประชุมใหม่! มติกกต.ยังไม่ฟันผิดม.151″ธนาธร”ปมหุ้น

27 พ.ย. 62 07:11
เสนอที่ประชุมใหม่! มติกกต.ยังไม่ฟันผิดม.151″ธนาธร”ปมหุ้น

เสนอที่ประชุมใหม่! มติกกต.ยังไม่ฟันผิดม.151″ธนาธร”ปมหุ้น

กกต.ยังไม่ลงมติเอาผิดอาญา "ธนาธร" สั่งรวบรวมเอกสารคำวินิจฉัยศาลรธน.ความเห็นของตุลาการศาลรธน. ทำความเห็นเสนอที่ประชุมใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงการพิจารณากรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแลพรรคการเมือง ว่า ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 106/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
98 (3) ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 124/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำวินิจฉัยและความเห็นส่วนตนดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แล้วให้ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy