Social :

เพิ่มแรงส่งดันจีดีพี! ครม.อนุมัติ3มาตรการคลังหนุนเศรษฐกิจ

27 พ.ย. 62 07:11
เพิ่มแรงส่งดันจีดีพี! ครม.อนุมัติ3มาตรการคลังหนุนเศรษฐกิจ

เพิ่มแรงส่งดันจีดีพี! ครม.อนุมัติ3มาตรการคลังหนุนเศรษฐกิจ


ที่ประชุมครม.อนุมัติ 3 มาตรการคลังหนุนเศรษฐกิจไตรมาส 4 เพิ่มแรงส่งดันจีดีพีปี 63 โตต่อเนื่อง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs และภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยประกอบด้วย โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท และโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ
ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต2562/2563 อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์จำนวน 50,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน1,200,000 บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy