Social :

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) ( 3 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2562 )

27 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) ( 3 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) ( 3 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติงานกับนักวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ช่วยนักวิชาการควบคุมตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรด้านพืช 2. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความเข้าใจงาน 3. การทำงานเป็นทีม 4. การยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27984ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy