Social :

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น) ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2562 )

28 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น) ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น) ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

27 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร
ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความถูกต้องของงาน 3. ความเข้าใจงาน 4. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27986
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy