Social :

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งลูกมือช่าง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี) ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2562 )

28 พ.ย. 62 12:11
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งลูกมือช่าง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี) ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งลูกมือช่าง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี) ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

27 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การทำงานเป็นทีม 3. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27985


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy