Social :

ประกาศจาก...กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2562 )

29 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

28 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมพัฒนาที่ดิน

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1.รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบ GFMIS และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
2.ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
3.จัดทำใบสำคัญ บัญชี พัสดุ และเอกสาร การเงิน ตามเอกสาร พัสดุระดับต้น
4.จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การนำเงินส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัด
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบัญชี การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมภายใน การพัสดุ

ตามเอกสาร ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
วิธีการประเมิน : จะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27993ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy