Social :

ประกาศจาก...กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2562 )

29 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

28 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมสรรพสามิต

1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500ตามเอกสาร12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา 3 ปี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด
ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านสรรพสามิต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติงานช่วยในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ช่วยคำนวณภาษีและเงินรายได้ต่าง ๆ การจัดทำประมาณการและควบคุมการเบิกตามเอกสารจ่ายแสตมป์
(2) ช่วยปฏิบัติงานการรับคำร้อง คำขอรับใบอนุญาต แบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พิจารณาคำร้องคำขอใบอนุญาตหรือเรื่องต่าง ๆ ในชั้นต้น เกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอตั้งโรงงาน การแจ้งย้าย โอน เลิกกิจการ การออกใบอนุญาต ผลิต ขาย ขน การขอยกเว้น คืน ลดหย่อนภาษี การประเมินภาษี การงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ในเบื้องต้น รวมทั้งคำร้องขอในกรณีอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวบรวมเก็บรักษาหลักฐานของผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการตามคำร้องขอต่าง ๆ รับแจ้งงบเดือนราคาสินค้าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสรรพสามิต
(3) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมโรงงานซึ่งเป็นโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบโรงงานในการผลิต การบรรจุภาชนะ การปิดแสตมป์ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี การขนและจำหน่ายสินค้า การออกใบอนุญาตในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และจัดทำบัญชีประจำวันแสดงยอดรวมและงบเดือนเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการถูกต้อง
ตามระเบียบ และวิธีการของทางราชการ
(4) ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน สืบสวนหาข้อมูลการกระทำผิด ร่วมวางแผนจับกุม ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ตรวจค้น อายัด บัญชี เอกสาร หลักฐานจากโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ
เพื่อนำมาตรวจสอบในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
(5) ร่วมจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีและการดำเนินคดี
ตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
(6) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีตามประเภทสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
กับแผนของกรม แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และแผนเฉพาะกิจอื่น ๆ
(7) สำรวจราคาสินค้า บันทึกเป็นฐานข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงรหัสข้อมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสารข้อมูลดิบให้เป็นหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนรับตามเอกสารส่งข้อมูล ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูล
2. ด้านบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานสรรพสามิต
ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป เพื่อความเข้าใจอันดี
ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อเท็จจริง ในด้านข้อมูลต่าง ๆ
(2) ประสานงานในหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป โดยให้บริการ
งานสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(3) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ช่วยจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในงานสรรพสามิต เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และหลักฐานอ้างอิงการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
ตามเอกสาร หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ตามเนื้อหาวิชา จำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็น
ของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามไฟล์แนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27991ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy