Social :

ประกาศจาก...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) ( 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2562 )

30 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) ( 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) ( 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง : ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
(๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ
และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น สถิติ จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจและการดำเนินงานของกองทุนฯ
(3) ร่วมดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(4) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา ให้ข้อมูล และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ดูแลการจัดประชุม จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนัดหมายการประชุม การจดบันทึก การจัดทำรายงาน และประสานติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม เป็นต้น
(6) ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ
(7) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกองทุนฯ
(8) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน website ของกองทุนฯ
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
มอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (1) เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค (2) บัญชี การเงิน และการธนาคาร (3) วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (4) ตรรกะ การสรุปความ และนำเสนอข้อมูล (5) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27999ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy