Social :

ประกาศจาก...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ( 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2562 )

30 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ( 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ( 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
(๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) หากมีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีกองทุน และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) บันทึกและนำส่งข้อมูลของทุนหมุนเวียนในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการเงิน นอกงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นต้น
(2) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงิน
(3) จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ
(4) จัดทำใบเสร็จรับเงิน และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
(5) จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคารและเช็คสั่งจ่ายเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนาม และบันทึกทะเบียนคุมเช็ค รวมทั้งจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
(6) จัดทำใบแจ้งการรับเงินและการจ่ายเงินประจำวัน รวมทั้งจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
(7) ตรวจสอบรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
รับเงินด้วยวิธีการโอนเงิน
(8) ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร และจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
เป็นรายเดือน รวมทั้งจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
(9) บันทึกทะเบียนคุมทางบัญชีต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินลงทุน ทะเบียนคุมเงินทดรอง ทะเบียนคุมลูกหนี้ เป็นต้น
(10)
จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ และคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี
(11) บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และจัดทำงบทดลองประจำเดือน
(12) จัดทำรายงานการรับตามเอกสารจ่ายเงินเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านบัญชี
(13) จัดทำรายงานการเงินประจำปีเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
(14) บันทึกรายการบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(15) บันทึกรายงานการเงินประจำปี ในระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program : CFS)
(16) รายงานผลการประเมิน ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนส่งให้กรมบัญชีกลาง
(17) จัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการคณะต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(18) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชีเอกสารทางการบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน
(19) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ เช่น
(19.1) ติดต่อถอนและนำฝากเงินกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
(19.2) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร
(19.3) นำส่งเงินประกันสังคมให้กับกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (1) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 (2) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (3) ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการบัญชีภาครัฐ (4) ความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี ที่รับรองทั่วไป (5) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (6) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non ตามเอกสาร Budgetary Management System : NBMS)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27998ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy