Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(หน่วยบัญชี งานคลัง) ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2562 )

01 ธ.ค. 62 09:12
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(หน่วยบัญชี งานคลัง) ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(หน่วยบัญชี งานคลัง) ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินเเละบัญชี(หน่วยบัญชี งานคลัง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ ERP และหากมีประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (โปรดแนบเอกสารใบรับรองประสบการณ์ทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน กระทบยอดเงินฝาก และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เช่น บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย บัญชีบัตรเครดิต บัญชีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ บัญชีเพื่อรับชำระหนี้จากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

2. บันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เช่น ใบโอนบัญชีจากกองคลัง บัญชีเงินระหว่างรอการจ่าย บัญชีเงินระหว่างรอการตรวจสอบ และบันทึกวันที่เช็คขึ้นเงิน

3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชีเงินเดือน และบันทึกรายการหักล้างในระบบบัญชีแยกประเภท เช่น บัญชีพักบัตรเครดิต บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย และบัญชีพักเงินเดือน เป็นต้น

4. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตามเอกสารการรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทาง

ตามเอกสารทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

ตามเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี

ตามเอกสาร ฯลฯ

*ความก้าวหน้าในสายงาน

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27996
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy