Social :

ประกาศจาก...กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 4 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2562 )

01 ธ.ค. 62 09:12
ประกาศจาก...กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 4 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 4 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
2. การดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ ดำเนินการพิจารณา เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตรวจพิจารณาสำนวนเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยปัญหาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ รายงานผลการดำเนินการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมฯ ตลอดจนทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม
3.
ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม จัดทำแผน ควบคุม ติดตาม ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด รวมถึงการประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
จะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
วิธีการประเมิน :

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27994ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy