Social :

ประกาศจาก...กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

02 ธ.ค. 62 18:12
ประกาศจาก...กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจาก...กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 25563


 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 )
- เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2545)
- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์  https://rtsd.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy