Social :

ประกาศจาก...กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ( 12 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2562 )

03 ธ.ค. 62 18:12
ประกาศจาก...กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ( 12 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ( 12 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

3 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าสื่อสาร เช่น การซ่อม สร้าง ดัดแปลง ออกแบบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร โทรพิมพ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทำการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร ช่วยคำนวณรายการ และประมาณราคา ในการดำเนินงานสื่อสารด้านต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ การออกแบบ ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ทำการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ วิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ วิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28012ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy