menu กรมสรรพากร ประกาศรับพนักงาน 103 คน
date 10 พ.ค. 59 08:25    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
กรมสรรพากร ประกาศรับพนักงาน 103 คน


ประกาศกรมสรรพากร 

 

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

 

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

- อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด

- จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 100 อัตรา

 

1.2 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

- อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด

- จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http:// www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http:// www.rd.go.th >HOTMENU> สรรหาบุคลากร > ข้าราชการ > ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

-          http://job.rd.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

2.กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

 

3.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A4 เพื่อนำไปชำระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร

 

4.นำแบบฟอร์มชำระเงิน (ข้อ 3) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในเวลาที่กำหนด

 

5.ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย

 

5.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

5.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

 

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขบัตรประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของวันและเวลาการชำระค่าธรรมเนียมสอบ

 

6.กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบประมาณวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์

 

-          http:// www.rd.go.th >HOTMENU> สรรหาบุคลากร > ข้าราชการ > ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน > หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

-          http://job.rd.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

 

7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 

7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2272-8515-6, 0-2272-8135 หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th


 โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow