Social :

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2563 )

11 ม.ค. 63 06:01
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร

10 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 หรือ 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวท.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือสูงกว่า หรือ
ตามเอกสาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
2. ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ และปาล์มน้ำมัน
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28192ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy