Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม) ( บัดนี้ - 30 มกราคม 2563 )

11 ม.ค. 63 06:01
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม) ( บัดนี้ - 30 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม) ( บัดนี้ - 30 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

10 มกราคม 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วครา 1,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ตามเอกสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. เพศชาย อายุระหว่าง 30ตามเอกสาร45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

4. มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. บริการรับ – ส่ง ข้าราชการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ดำเนินงานตรวจสอบภารกิจประจำวันผ่านระบบและบันทึกการให้บริการ และการใช้ยานพาหนะประจำวัน รวมไปถึงบันทึกระยะทาง น้ำมันหลังเสร็จสิ้นการใช้ยานพาหนะ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

3. ตรวจสอบและดูแลสภาพของยานพาหนะก่อนใช้งาน อาทิ ตรวจสอบเครื่องยนต์ แจ้งความบกพร่องของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดยานพาหนะหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

4. การให้บริการสวัสดิการนอกเวลาราชการ เฉพาะในวันทำการ ตั้งแต่ 17.00 ตามเอกสาร 21.00 น.
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน

9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตามเอกสาร การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

ตามเอกสาร ตรวจสุขภาพประจำปี

ตามเอกสาร ฯลฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28191ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy