Social :

ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาลักษณ์ ( 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 )

13 ม.ค. 63 07:01
ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาลักษณ์ ( 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาลักษณ์ ( 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร

10 มกราคม 2563

รายละเอียด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยมีหลักสูตรการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ (100 คะแนน) ในหลักสูตรความสามารถในการเขียนหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ (แบบรัตนโกสินทร์)

ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การคิดเชิงระบบและการมองภาพรวมขององค์กร
การพัฒนาตนเอง
ความถูกต้องในงาน
เงื่อนไข : ผู้ได้รับคัดเลือกที่ได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไป

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28190ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy