Social :

ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 20 มกราคม - 28 มกราคม 2563 )

13 ม.ค. 63 19:01
ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 20 มกราคม - 28 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 20 มกราคม - 28 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

13 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน (รวม 100 คะแนน) 1. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 30 ข้อ (รวม 30 คะแนน) 2. เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 70 ข้อ (รวม 70 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสาร สัมภาษณ์โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28194ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy