Social :

ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ( 20 มกราคม - 28 มกราคม 2563 )

13 ม.ค. 63 19:01
ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ( 20 มกราคม - 28 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ( 20 มกราคม - 28 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

13 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. ตรวจสอบการจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระบบเครื่องหมายการค้า
3. ดำเนินการควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายแฟ้มคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเอกสารหลักฐานประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5. ใหคําแนะนํา และตอบขอหารือตางๆ ในประเด็นที่ไมยุงยากซับซอนใหแกผูประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 100 คะแนน) 1. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 30
ข้อ (รวม 30 คะแนน) 2. เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 70 ข้อ (รวม 70 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสาร สัมภาษณ์โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28193ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy