Social :

ประกาศจาก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มกราคม 2563 )

15 ม.ค. 63 17:01
ประกาศจาก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

15 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ตามเอกสาร เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการสึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28209ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy