Social :

ประกาศจาก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่่องกลปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มกราคม 2563 )

15 ม.ค. 63 17:01
ประกาศจาก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่่องกลปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่่องกลปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

15 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ตามเอกสาร เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้งทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ และงานวัดละเอียด
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ และงานวัดละเอียด
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28208ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy