Social :

ประกาศจาก...กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 23 มกราคม - 31 มกราคม 2563 )

19 ม.ค. 63 11:01
ประกาศจาก...กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 23 มกราคม - 31 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 23 มกราคม - 31 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

16 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับตามเอกสารส่ง
ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและจัดทำรายงานด้านการเงิน
ทุกประเภท
3. ปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
4. ดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์
อยูในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. รวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28215ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy