Social :

ประกาศจาก...กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 23 มกราคม - 31 มกราคม 2563 )

19 ม.ค. 63 11:01
ประกาศจาก...กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 23 มกราคม - 31 มกราคม 2563 )

ประกาศจาก...กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 23 มกราคม - 31 มกราคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

16 มกราคม 2563

รายละเอียด

กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป
เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลในเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบัน
5. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำจดหมายข่าว/ประชาสัมพันธ์
6. จัดทำรายงานการใช้พลังงานของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
8. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28214ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy