menu ประกาศจาก...สำนักคอมพิวเตอร์ มศว. รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
date 11 ก.พ. 63 19:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...สำนักคอมพิวเตอร์ มศว. รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศรับสมัคร

11 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6570
สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP, ASP.NET MVC, SQL, PL/SQL, HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery ,jQuery UI, Angular, DOM, XML, AJAX, JSON
3. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP, Class and Object, Design Patterns (MVC)
4. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา PHP Web Framework (Laravel, WordPress, Joomla, etc.)
5. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Server Application Development (PHP, APIs, SOAP, REST)
6. มีประสบการณ์ด้าน Web Responsive (Mobile or Tablet) บำรุงรักษาและเพิ่มเติมระบบงานเดิม
7. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
9. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.)
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5187


เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/5018530205-20200211092755.pdfขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow