Social :

ประกาศจาก...คณะเภสัชศาสตร์ มศว. องครักษ์ นครนายก รับสมัครงาน อาจารย์ (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2563)

11 ก.พ. 63 19:02
ประกาศจาก...คณะเภสัชศาสตร์ มศว. องครักษ์ นครนายก รับสมัครงาน อาจารย์ (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศจาก...คณะเภสัชศาสตร์ มศว. องครักษ์ นครนายก รับสมัครงาน อาจารย์ (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศรับสมัคร

11 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0066 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0066
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเภสัชศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเภสัชศาสตร์
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET
ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
*** รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094 - 5 ต่อ 21528

เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/5018530075-20200211092544.pdf


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy