Social :

ประกาศจาก...วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว. รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (บัดนี้ - 6 มีนาคม 2563)

12 ก.พ. 63 07:02
ประกาศจาก...วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว. รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (บัดนี้ - 6 มีนาคม 2563)

ประกาศจาก...วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว. รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (บัดนี้ - 6 มีนาคม 2563)

ประกาศรับสมัคร

11 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเลขานุการ, สาขาสังคมศาสตร์, สาขามนุษยศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากสำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำบัญชี ทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
2. ควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุคงคลัง ตามระเบียบพัสดุ
3. ตรวจนับวัสดุคงคลังรายเดือนทุกเดือน
4. ประสานงานกับผู้ค้าเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
5. งานสารบรรณ/ จัดส่งเอกสาร
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-2067

เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/5018530225-20200211091718.pdf
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy