Social :

ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 ( บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2563 )

13 ก.พ. 63 12:02
ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 ( บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 ( บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(หมวดเงินอุดหนุน)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8
อัตราเงินเดือน : 15,100 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร ซ่อมและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามเอกสาร ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ในงานด!านระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สํานักงาน และอื่นๆ
ตามเอกสาร ดูและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ภายในห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการในกรณีที่มีการเรียนการสอน/การประชุมในแต่ละวัน
ตามเอกสาร ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือใหม่กับนิสิต คณาจารย์
ตามเอกสาร รวบรวมข้อมูล สํารวจ ตรวจสอบ และดูแลความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ตามเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ เพื่อแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณและระบบต่างๆ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง
ตามเอกสาร สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28320ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy