Social :

เห็นชอบ ส.ว.มีมติเอกฉันท์ผ่านงบ63ภายใน1ชม.10นาที

15 ก.พ. 63 06:02
เห็นชอบ ส.ว.มีมติเอกฉันท์ผ่านงบ63ภายใน1ชม.10นาที

เห็นชอบ ส.ว.มีมติเอกฉันท์ผ่านงบ63ภายใน1ชม.10นาที

ส.ว. มีมติเอกฉันท์ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ภายใน 1 ชั่วโมง 10 นาที


ที่ประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2563 หลังจากที่เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาในวาระที่ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มารับฟังการพิจารณา 


นายเสรี สุวรรณภานนท์
อภิปรายว่า ขอให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการจ่ายหัวคิวเหมือนการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่มีการแสวงประโยชน์เพื่อตัวเอง ใครทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวง ควรต้องลงโทษสถานหนัก ทุกวันนี้ประชาชนต้องเจอกับภัยแล้ง ฝุ่น และโรคระบาด ชาวต่างชาติไม่เดินทางมาเที่ยว ประชาชนได้รับผลกระทบ กฎหมายงบประมาณฉบับนี้เป็นหนทางสำคัญในการแก้ปัญหาประเทศ วุฒิสภามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการใช้งบประมาณเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลและสัมฤทธิ์ผลที่สุด

ขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร กล่าวว่า กฎหมายบางครั้ง เขียนไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะเรื่องการนับเวลาการตรากฎหมายงบประมาณรายจ่าย ทำให้เสียเวลาในการนำงบประมาณไปใช้จ่าย
ด้านนายวิษณุ กล่าวชี้แจงว่า ขอขอบคุณที่ดำเนินการผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรวดเร็ว วันนี้นายกรัฐมนตรี มีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา จึงไม่ได้มารับฟังการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากนี้สภาต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 3 วันและนายกรัฐมนตรีเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้าจึงต้องใช้เงินจากงบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คิด ทุกอย่างก็สามารถที่จะขยับเขยื่อนได้ ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา ล้วนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

จากนั้นเป็นการลงมติ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 โดยมีองค์ประชุม 217 คน รวมเวลาในการพิจารณา 1 ชั่วโมง 10 นาทีขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy