menu ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.) ( 24 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 )
date 18 ก.พ. 63 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.)  ( 24 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร

17 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (สวร.)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตร และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1.
ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลรวมทั้งความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. ความถูกต้องของงาน 3. การสืบเสาะหาข้อมูล 4. การคิดวิเคราะห์ 5. การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28344ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow