menu ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.1) ( 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 )
date 19 ก.พ. 63 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.1)  ( 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.1)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณโดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับตามเอกสารส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่าง ตอบโต้ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล สถิติ การรวบรวมตรวจสอบติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีหน้าที่ขับรถยนต์ เป็นต้น
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 3. ความถูกต้องของงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28348
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow