menu โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.ท.เขมวันต์ สงคราม" เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
date 22 ก.พ. 63 15:02    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.ท.เขมวันต์ สงคราม" เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.ท.เขมวันต์ สงคราม" เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ


วันที่ 21 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง  ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์
พ.ศ.2560 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม นายทหารพ้นราชการ เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน


โพสต์โดยสมาชิก : Ao


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow