Social :

ด่วน! นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ - 30 เม.ย. 63

25 มี.ค. 63 15:03
ด่วน! นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ - 30 เม.ย. 63

ด่วน! นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ - 30 เม.ย. 63

ด่วน! นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ - 30 เม.ย. 63


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติของประชาชนในการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 เบื้องต้น นายกฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

โดยที่มีการระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโตยตรง จึงมีผู้ติตเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก
จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับไช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาตออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจำเป็นต่อการฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาต การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563ขอขอบคุณข้อมูล -naewna

โพสต์โดย : Ao