Social :

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาชำระภาษีสำหรับเจ้าของสถานบริการ

26 มี.ค. 63 17:03
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาชำระภาษีสำหรับเจ้าของสถานบริการ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาชำระภาษีสำหรับเจ้าของสถานบริการ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาชำระภาษีสำหรับเจ้าของสถานบริการ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๙)

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่องขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

(ฉบับที่ ๙)

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อำนาจสั่งปิดชั่วคราวสำหรับสถานที่ซึ่งผู้คนมีการเบียดเสียดใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่าย เช่น โรงมหรสพ โรงแรมร้านอาหาร คลับ ผับ รวมถึงสถานที่อื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้หาแนวทางในการทำงานที่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารเหลื่อมเวลา หรือการทำงานจากบ้าน เป็นต้นซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังกล่าว มีผลให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสถานบริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายในวงกว้าง และเป็นเหตุให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเหตุขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาแล้วเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังกล่าว เป็นเหตุจำเป็นเป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการและชำระภาษีตามมาตรา ๕๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สำหรับกรณีที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ให้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นงบเดือน ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สำหรับหน้าที่ในการยื่นงบเดือนที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการยื่นงบเดือนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พชร อนันตศิลป์

.ขอขอบคุณข้อมูล -.SpringNews

โพสต์โดย : Ao