menu ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3) ( 2 เมษายน - 9 เมษายน 2563 )
date 27 มี.ค. 63 07:03    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)  ( 2 เมษายน - 9 เมษายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

26 มีนาคม 2563

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
งานบุคคล งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสารงานรวบรวมข้อมูล สถิติงานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ด้านงานพัสดุ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. ความถูกต้องของงาน 5. การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28518ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com/


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow