Social :

ก.แรงงาน ใช้ระบบไตรภาคี แก้ปัญหาแรงงานไพโอเนียร์

03 ส.ค. 59 17:18
ก.แรงงาน ใช้ระบบไตรภาคี แก้ปัญหาแรงงานไพโอเนียร์

ก.แรงงาน ใช้ระบบไตรภาคี แก้ปัญหาแรงงานไพโอเนียร์

ก.แรงงาน ใช้ระบบไตรภาคี แก้ปัญหาแรงงานไพโอเนียร์  

 
สหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ด้วยเหตุที่เห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิกฎหมายแรงงานจากนายจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัย ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์   

 

นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน   พร้อมด้วย   นายปฐม เพชรมณี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   ได้ติดตามการดำเนินการกรณีตัวแทนสหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทยที่นำสมาชิกจำนวนกว่า 100 คนของบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิกฎหมายแรงงานจากนายจ้าง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยสหภาพแรงงานฯ เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งตัวแทนสหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อร้องเรียนตามแบบ (ครส.) เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ต่อไป

 

สำหรับบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 2,514 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างรายเดือนทั้งหมด โดยมีสหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 678 คน

 


 
ที่มา : สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โพสต์โดย : ครองแครง