Social :อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามโครงการ ‘กองทุนละ 5 แสนบาท’ จ.นครศรีธรรมราช

03 ส.ค. 59 19:03
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามโครงการ ‘กองทุนละ 5 แสนบาท’ จ.นครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามโครงการ ‘กองทุนละ 5 แสนบาท’ จ.นครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามโครงการ กองทุนละ 5 แสนบาท จ.นครศรีธรรมราช

 


 

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 5 แสนบาท) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 2559 โดยจังหวัดมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจำนวน 1,358 กองทุน ได้รับอนุมัติ 916 กองทุน

จำนวนเงิน 137 ล้านบาท และได้หารือกับ ด.ต.อาคม สมนึก ประธานกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ม. 11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เสนอโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อรวบรวมผลผลิตน้ำยางพาราจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัด มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ปัญหายางล้นตลาด ยกระดับราคายางอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร


เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง