menu อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยม ‘กองทุนละ 5 แสน’ จ.สุราษฎร์ธานี
date 03 ส.ค. 59 19:15    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยม ‘กองทุนละ 5 แสน’ จ.สุราษฎร์ธานี

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยม กองทุนละ 5 แสน จ.สุราษฎร์ฯ

 

 

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 8 วันที่ 1 ส.ค. 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 5 แสนบาท) โดยจังหวัดในเขต 8 มีกองทุนจำนวน 3,947 กองทุน ได้รับอนุมัติแล้ว 1,930 กองทุน จำนวนเงิน

1,485.65 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 93.11 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ หมู่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวุฒิ ทองร่วง ประธานกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินบ้านหานเพชร รายงานว่า เนื่องจากราษฎรในชุมชนต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคจากร้านค้าของเอกชนกันทุกครัวเรือน คณะกรรมการชุมชนได้มีความเห็นร่วมกันที่จะทำโครงการโรงงานผลิตน้ำดื่มของชุมชน ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ได้อย่างยั่งยืนtopicza.com


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow