Social :

ประกาศจาก... กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2563 )

18 พ.ค. 63 19:05
ประกาศจาก... กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

18 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านจัดประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า การจัดทำสัญญาและหลักฐานการเช่าที่ราชพัสดุ และการต่ออายุสัญญาเช่าตลอดจนการโอนสิทธิการเช่า การเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม และนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ งานด้านการบริหารงานที่ราชพัสดุ การเร่งรัดติดตามค่าเช่าและเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตลอดจนการจัดทำรายตัวผู้เช่า การบันทึกข้อมูลงานจัดประโยชน์ลงในระบบงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร
: ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : (1.) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (2.) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (3.) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ **กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สูงกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบยังเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28617ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy