Social :

คืนตำแหน่ง! นายกฯสั่งโยก”วิชัย”กลับอธิบดีกรมค้าภายในหลังสอบไม่พบผิด

20 พ.ค. 63 06:05
คืนตำแหน่ง! นายกฯสั่งโยก”วิชัย”กลับอธิบดีกรมค้าภายในหลังสอบไม่พบผิด

คืนตำแหน่ง! นายกฯสั่งโยก”วิชัย”กลับอธิบดีกรมค้าภายในหลังสอบไม่พบผิด

นายกฯ สั่งโยก "วิชัย" กลับอธิบดีกรมการค้าภายใน หลังเด้งปมแมส -ผลสอบไม่พบความผิด

สำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่คำสั่งเรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่80/2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมกาารค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบเนื่องจากมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย และต่อมากระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 320/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
 โดยผลการสืบสวนระบุว่าการบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในเป็นการดำเนินการภายใต้วิสัยและพฤติการณ์ที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วนแต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้ยุติเรื่องแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารราชการและการบริหารจัดการภายในของกรมการค้าภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) (3) (4) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) กลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy