Social :

ประกาศจาก... ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

22 พ.ค. 63 07:05
ประกาศจาก... ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศจาก... ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร


 

2. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) และการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 หรือพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy