Social :

ประกาศจาก... คณะกายภาพบำบัด มหิดล รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (เวชระเบียน) (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563)

01 มิ.ย. 63 19:06
ประกาศจาก... คณะกายภาพบำบัด มหิดล รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (เวชระเบียน) (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563)

ประกาศจาก... คณะกายภาพบำบัด มหิดล รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (เวชระเบียน) (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563)

ประกาศรับสมัคร

1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
พนักงานธุรการ (เวชระเบียน)

จำนวน :
1 อัตรา

ประเภทบุคคล :
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

สังกัด :
คณะกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงาน :
ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัคร :
1 มิถุนายน 2563
ปิดรับสมัคร :
30 มิถุนายน 2563

ะดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อายุไม่เกิน :
35 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ ต้อนรับ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร
มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การทดสอบภาษาอังกฤษ :
ไม่ใช้ผลการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
จัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่ และส่งผู้ป่วยให้นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัด
บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ และส่งตัวในระบบคอมพิวเตอร์
ค้นประวัติผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยไม่ได้นัด และส่งผู้ป่วยให้นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัด
ค้นแฟ้มผู้ป่วยในวัดถัดไป / เก็บแฟ้มที่ส่งคืนจากห้องรักษา
รับโทรศัพท์ (ทำการนัด/ เลื่อนนัด/ ยกเลิกนัด และแจ้งข้อมูลให้ PT/OT ผู้รักษารับทราบ)
แนะนำหรือให้คำปรึกษากับคนไข้เบื้องต้น
ส่งเงินค่าเวชระเบียน
ดำเนินการเบิกพัสดุของงานเวชระเบียน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
รอบสอง สอบข้อเขียน
รอบสาม สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

024415450 ต่อ 20226

เว็บไซต์
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=3199ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com/


โพสต์โดย : monnyboy