Social :

ประกาศจาก... คณะกายภาพบำบัด มหิดล รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563)

01 มิ.ย. 63 19:06
ประกาศจาก... คณะกายภาพบำบัด มหิดล รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563)

ประกาศจาก... คณะกายภาพบำบัด มหิดล รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563)

ประกาศรับสมัคร

1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ)

จำนวน :
1 อัตรา

ประเภทบุคคล :
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

สังกัด :
คณะกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงาน :
ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัคร :
1 มิถุนายน 2563
ปิดรับสมัคร :
30 มิถุนายน 2563

ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อายุไม่เกิน :
35 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
แต่ไม่เกิน 35 ปี
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย
เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
หากมีประสบการณ์ทางการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การทดสอบภาษาอังกฤษ :
ไม่ใช้ผลการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ให้บริการงานขายสินค้าหน้าร้านให้กับลูกค้า และแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้า เช่น สินค้าประเภท อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเฉพาะทาง
ดูแลและจัดเรียงสินค้า ที่มีไว้เพื่อขาย ทั้งในส่วนของหน้าร้านและ สต็อกสินค้า
รับคำสั่งซื้อจากภายนอกผ่าน ทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต ( สินค้าประเภทอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ) และจัดเตรียม Packing พัสดุ พร้อมส่งผ่านทางไปรษณีย์
เช็คสต็อกสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย และแจ้งยอดคงเหลือของสินค้าให้กับฝ่ายจัดซื้อของร้านค้าสวัสดิการ
สรุปยอดรายได้ประจำวัน และนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการ
เช็คสต็อกสินค้าทุกประเภทและสรุปยอดขาย ประจำเดือน
ทำความสะอาดร้านค้าสวัสดิการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
รอบสอง สอบข้อเขียน
รอบสาม สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy