Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2563 )

27 มิ.ย. 63 07:06
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

25 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
3.สามารถให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5.มีความใฝ่รู้ อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.อุทิศเวลาให้กับราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์ตามเอกสารวันอาทิตย์ได้
7.หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานด้านเอกสารราชการ งานด้านวิชาการ และอื่นๆ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 2.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานด้านวิชาการ)
วิธีการประเมิน :

ทักษะ
1. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะ
1.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2.ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=28873ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy