Social :

ประกาศจาก... กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563 )

29 ก.ค. 63 19:07
ประกาศจาก... กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

29 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด

กรมประชาสัมพันธ์

9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500ตามเอกสาร12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
2. ด้านบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ
1.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สายส่งกำลัง สายอากาศ และระบบเชื่อมโยงสัญญาณ
1.4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบอินเตอร์เน็ต
1.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
1.6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29052ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy