Social :

ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

29 ก.ค. 63 19:07
ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

29 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด

กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน


เอกสารต้นฉบับ : พนักงานกองทุน

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุน รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอ ขอปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
๒. ร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการกองทุน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
๓. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๔. กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินประกันฯ และประสานการคืนเงินประกันฯ ในด้านต่าง ๆ และกำกับดูแลการคืนเงินให้แก่ลูกจ้างคนต่างด้าวที่เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และพิจารณาคำร้องการขอคืนเงินประกันฯ วินิจฉัยคำร้องเพื่อการคืน
เงินประกันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่ลูกจ้างคนต่างด้าวได้ยื่นขอคืนเงินประกันฯ มายังสำนักงานกองทุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบการคืนเงินประกันฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๕. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินประกันให้เป็นไปตามแนวทางหรือระบบที่วางไว้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และควบคุมการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน/สถิติ ให้แก่คนต่างด้าวที่นำส่งเงินประกันฯ และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
๑. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามาถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนิติกร ประกอบด้วย
๑) พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29051
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy