Social :

ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

30 ก.ค. 63 07:07
ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

29 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด

กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรวบรวมข้อมูลเอกสาร รายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และของกรมการจัดหางาน
๒. สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานการติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการดำเนินงานทุนหมุนเวียนและจัดทำรายงานการประชุม และผลการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
๓. จัดเตรียมข้อมูลในการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสต์และแผนปฏิบัติการการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
๔. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน และรวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นด้าน ๆ ตามบันทึกข้อตกลง
๕. รวบรวม ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ และจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง
และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจัดส่งร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
๖. ประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และตรงตามเวลาที่กำหนด

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
๑. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย
๑) ความรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๓) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ และการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์
๔) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29050
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy