Social :

ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

30 ก.ค. 63 07:07
ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 7 สิงหาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

29 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด

กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. บันทึก จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
๒. จัดทำบัญชีกองทุน บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง งบการเงิน
ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
๓. จัดทำเอกสารรายงานแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ของกองทุนเพื่อรายงานกรมบัญชีกลาง
๔. เรียกดูรายงานข้อมูลทางการเงินของกองทุน ได้แก่ NEW Corporate banking ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประจำวัน รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกผล และเงินเหลือจ่าย) และเงินฝากคลังจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๕. จัดทำเอกสารรายงานทางการเงิน (งบทดลอง) ประจำเดือน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
๖. สรุปข้อมูลทะเบียน และรายงานการรับ ตามเอกสาร จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานกรมการจัดหางาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (๗๗ จังหวัด ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
๗. บันทึกบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ของกรมบัญชีกลาง
๘. สรุปข้อมูลทะเบียน และรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานภายนอก
ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
๙. จัดทำบันทึกข้อมูลเงินประกันของคนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุน
๑๐. สรุปผลสถานะทางการเงิน และจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อรายงาน
สำนักงบประมาณ
๑๑. จัดทำข้อมูล และสรุปผลการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อใช้ในการประชุมกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน และคณะกรรมการกองทุน
๑๒. จัดทำเอกสารทางการเงิน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้แก่ เงินจัดสรรของกองทุนตามมติคณะกรรมการกองทุน และเงินประกันฯ ตามมติคณะกรรมการกองทุน
๑๓. จัดทำเอกสารทางการเงิน เพื่อขออนุมัติโอนเงินกองทุน ได้แก่ เงินจัดสรรของกองทุน
ตามมติคณะกรรมการกองทุน และเงินประกันฯ
ตามมติคณะกรรมการกองทุน
๑๔. จัดทำเอกสารทางการเงิน เพื่อขออนุมัติโอนเงินฝากคลัง (เงินรายได้อื่น) เช่น ดอกผล
และเงินเหลือจ่าย เงินจากการจำหน่ายทรัยพ์สิน เป็นต้น
๑๕. บันทึกข้อมูลเงินฝากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๑๖. จัดทำเอกสารอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน การแจ้งการโอนเงิน และการแจ้งการเปิดบัญชีของกองทุน ฯลฯ
๑๗. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเช็คจากการใช้จ่ายเงิน ทะเบียนเงินจัดสรร ทะเบียนเงินประกันฯ และเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมสมุดเช็ค และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๑๘. จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ดอกผล และเงินเหลือจ่ายจากหน่วยงานภายนอกที่รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
๑๙. บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินเพื่อคืนคนต่างด้าว ๑๙ หน่วยงาน ที่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง
๒๐. ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินกองทุนกับ Statement ค่าธรรมเนียมจากธนาคาร
๒๑. จัดทำเอกสารเบิกเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการนำส่งเงินกองทุนจากธนาคาร
๒๒. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
๒๓. จัดระเบียบเอกสารการเงินและเอกสารบัญชีของกองทุน เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ
๒๔. ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้นในการจัดทำรายงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
๒๕. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
๑. เนื้อหาวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมการจัดหางาน
๒) ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เนื้อหาวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบด้านงบประมาณ บัญชี การเงินการคลัง และพัสดุภาครัฐ
๒) ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
๓) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงิน การบัญชี และงบประมาณของส่วนราชการ
๔) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๕) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29049



ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy