Social :

ประกาศจาก... งานทันตกรรม รพ.ศิริราช รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (บัดนี้ - 14 กันยายน 2563)

12 ก.ย. 63 10:09
ประกาศจาก... งานทันตกรรม รพ.ศิริราช รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (บัดนี้ - 14 กันยายน 2563)

ประกาศจาก... งานทันตกรรม รพ.ศิริราช รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (บัดนี้ - 14 กันยายน 2563)

ประกาศรับสมัคร

9 กันยายน 2563

รายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment


--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
๒. เพศหญิง
๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๔. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
๑. เงินเดือน ๑๒,๕๙o บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๖๙๕ บาท
๒. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัดิการต่างๆ สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy