Social :

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 )

12 ก.ย. 63 10:09
ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

8 กันยายน 2563

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) พร้อมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
(1) ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
(2) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(3) ความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
(4) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
(5) ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29337
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy